Statusrapport 7. Instandsættelse af Klosteret

Siden min statusrapport nr. 6 af 10. december 2013 er der følgende at berette om udviklingen i Casa Danese projektet:

1. Fredningsmyndighedernes behandling af sagen.
PVK har modtaget en skrivelse af 24. marts d.å. fra Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Venezia e Laguna hvori fredningsmyndigheden på en række betingelser stiller i udsigt.at man vil være indstillet på at godkende vores projekt til restaurering af klosterfløjen på San Michele. De fleste af betingelserne kendte vi allerede, og af de i alt 11 betingelser er de 10 af teknisk karakter og uden større betydning for projektet. Det drejer sig bl.a. om krav til yderligere analyser og dokumentation med hensyn til eksisterende overflader særligt omkring puds og male-de overflader. De fleste af de ønskede oplysninger findes allerede. Ønsket om at undgå nye ind-fræsede rør i murerne gentages, og vi må ikke etablere dobbelte ruder i kapellet udover dem der er i form af blyindfattede ruder kombineret med ydervindue i enkelt glas. Endvidere må døren fra køkkenet til den lille gang foran badeværelse ikke blændes ind mod køkkenet ligesom det nærme-re skal afklares, hvorledes indgangsdøren kan udformes. Det eneste punkt, hvor vi anmodes om at omdefinere projektet er varmesystemet i korridoren. Her kan det ikke accepteres at etablere varmluftkanaler med udgange i loftsvælvet, i stedet skal der findes en anden løsning f. eks. i form af gulvplacerede varmevekslere. Hverken den foreslåede glasdør, køkkenet eller badeværelserne har givet anledning til bemærkninger.

Det må således konstateres med tilfredshed, at fredningsmyndighederne er indstillet på at sige god for projektet. Den endelige godkendelse forudsætter en afklaring af de 11 punkter og særligt en tilladelse fra kommunen til at anvende huset efter istandsættelsen, hvorfor fredningsmyndig-heden foreslår, at der snarest arrangeres et møde mellem kommunen fredningsmyndigheden og PVK.

2. Forholdet til kommunen.

Jeg havde under mit nylige ophold i Venedig et møde med Ambassadør Antonio Armellini, som er rådgiver i internationale spørgsmål for byen Venezia, og som af borgmesteren har fået til opgave at søge en løsning på sagen. Armellinis udmelding var præget af, at han kun for nyligt havde fået overdraget opgaven, og det aftaltes derfor, at han nu nærmere skulle undersøge, hvad det er kommunen ønsker og i hvilket omfang man er indstillet på reelt at støtte projektet. Armellini har efterfølgende i et brev lovet, at søge det møde arrangeret, som fredningsmyndigheden jfr. ovenfor har foreslået, med henblik på at få de udestående spørgsmål afklaret.

3. Møde med modstandsgruppen.
Jeg havde endvidere lejlighed til at drøfte vort projekt med lederen af den modstands gruppe, som under navnet Den Selvejende Institution Venetiam ser det som sin hovedopgave at sikre gravfre-den på San Michele kirkegården. I drøftelsen deltog ud over lederen Roberto Monegato også to aktive i det kommunale liv på Murano, Lucia Cimacosti og Deborah Rosetto.

Gruppen understregede, at respekten for de afdøde og kirkegården som et helligt sted er af stor betydning for mange særligt ældre italienere, hvorfor man måtte vende sig mod den del af de planlagte danske aktiviteter, som indebar brug af huset uden for kirkegårdens åbningstider. Man gjorde endvidere opmærksom på, at der findes to lokale regelsæt et Legge regione Veneto 61/82 og et andet Legge regionale 2555/2010, som begge forbyder aktiviteter af denne type, på eller i umiddelbar nærhed af kirkegårde.

Jeg henviste til, at vi inden vi gik i gang med projektet havde fået fuld tilslutning til projektet fra husets daværende bruger franciskanerordenen. Jeg fremhævede også det forhold, at munkene jo havde brugt huset til overnatninger. Roberto Monegato svarede at munkenes brug af klostret var muliggjort i kraft af en særlig bestemmelse i Konkordatet af 1929 mellem Mussolini og Pavestaten. Denne bestemmelse vedrører dog kun igangværende aktiviteter og den kan ikke anvendes på nye aktiviteter. Hertil kom ifølge Monegato, at munkene ikke havde haft lov til at forlade klostret om natten.

Jeg fremhævede på ny vores respekt for kirkegården og vores reelle hensigter, idet jeg samtidig pegede på, at der, dersom man fra kommunens side måtte ønske at stå ved aftalen, sikkert ville være en udvej til at give dispensation eller lignende, således at det danske projekt kunne gennem-føres. Jeg gjorde i denne forbindelse opmærksom på, at den lokale sognepræst Monsignor Ettore Fornezza overfor pressen havde givet udtryk for, at vi har været gode og respektable naboer. Det-te affødte anklager fra Deborah Rossetto, hvorefter der i realiteten havde været tale om hotelvirksomhed samt at der skulle have været afholdt animerede fester på klostret herunder en fest i an-ledning af Halloween.

Jeg tilbageviste disse anklager og fremhævede, at et projekt som vores ville være en enestående mulighed for at få den noget forfaldne bygning sat i stand, en istandsættelse alle vel var interesse-rede i.
I øvrigt syntes gruppen, at det var et godt projekt, som man meget gerne så gennemført blot ikke på kirkegården. Samtalen efterlod et klart indtryk af, at det igangsatte felttog i højere grad gælder kommunen end os, men resultatet er, at det er os, som kommer i klemme. Den sørgelige konklusi-on er således, at denne borgergruppe vil kæmpe med næb og klør samt alle legale midler for at forhindre et projekt på kirkegården, som indebærer overnatninger.

4. Konklusion.
Den gode nyhed er, at der synes at være en stigende sympati hos kommunen for at fortsætte pro-jektet, men det afgørende bliver, om denne sympati vil blive omsat i klare tilsagn og tilkendegivel-ser om opbakning i forhold til den måske ikke særligt talstærke men til gengæld velartikulerede modstandergruppe. Hertil kommer den positive holdning fra fredningsmyndigheden. De kommen-de møder og drøftelser vil vise, hvor langt kommunen vil støtte og hjælpe os, og om PVK på det grundlag ønsker at gå videre med projektet, idet vi nok realistisk må se i øjnene at vore modstan-dere vil søge at fortsætte kampen.

Jeg kommer tilbage med næste rapport når der foreligger nyt i sagen.

Nivå den 3. april 2013.

Henrik Rée Iversen

Comments are closed.